Pedagogisch project

Het pedagogisch project is het geheel aan fundamentele uitgangspunten die binnen onze school leven. Het bestaat uit de missie, de visie en de waarden van waaruit wij handelen. Tegelijkertijd verwoorden we hiermee het engagement van ons schoolteam naar de leerlingen en naar de ouders toe. Dit pedagogisch project willen we voelbaar laten leven op school, “hiervoor staan wij, hiervoor gaan wij”.


Missie

BuSO Capelderij biedt vanuit een christelijke inspiratie onderwijs aan jongeren die op een of andere manier vastlopen in hun (schoolse) ontwikkeling. Vertrekkende vanuit de individuele noden van de leerlingen willen we een aanbod op maat creëren zodat zelfontplooiing opnieuw mogelijk wordt.

BuSO Capelderij specialiseert zich in het begeleiden van deze leerlingen in hun persoonlijke groei, en dit in dialoog en in nauwe samenwerking met ouders en andere belangrijke betrokkenen. Samen gaan we op weg, samen staan we sterker.

Visie

De vier elementen van het logo van Capelderij vzw worden geconcretiseerd in de visie van BuSO Capelderij:


De leerling...


vastgelopen in zijn/haar schools traject, maar zoekend naar nieuwe kansen en openstaand voor het ontwikkelen en ontplooien van de unieke persoonlijkheid.

Het netwerk...


relaties lopen moeilijk. Samen met alle betrokkenen, in een kader van wederzijds respect en vertrouwen, is er een wil om te blijven werken aan positieve en stabiele relaties.

BuSO Capelderij...


wil een onderwijskundig aanbod op maat aanbieden, waarin we samen met de leerling en zijn omgeving richting zoeken in het leven van de jongere.

De maatschappij...


het draagvlak, de basis en de spiegel voor onze werking…


Waarden

  • We zijn betrokken: we willen een partner zijn in het traject van de leerling op weg naar volwassenheid. Steeds opnieuw willen we op zoek gaan naar verbinding met onze leerlingen en hun context.
  • We werken kansenbevorderend: we willen onze leerlingen laten groeien en sterker maken voor de toekomst. We willen sterktes, krachten en talenten (opnieuw) op de voorgrond plaatsen, opbouwen en versterken.
  • We handelen betrouwbaar: we willen een veilige leer- en leefomgeving creëren waar leerlingen rust vinden. Vanuit een duidelijke en consequente structuur willen we leerlingen de ruimte geven om zichzelf opnieuw te leren kennen en te waarderen.
  • We zijn zorgzaam: we willen ieders eigenheid erkennen en waarderen. Elke leerling wordt op een persoonlijke en onbevooroordeelde manier benaderd. We geven leerlingen de ruimte om zich te ontplooien op hun eigen tempo.
  • We begeleiden deskundig: we willen vanuit onze expertise werken aan een aanbod op maat en durven buiten het gebruikelijke te denken. Voor het bereiken van onze doelstellingen werken we samen met een veelheid aan partners uit allerhande sectoren.